Regulamin świadczenia usług

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 384 §1 Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin określa zakres i warunki dokonywania napraw i świadczenia usług diagnostyczno - serwisowych sprzętu elektronicznego Klienta przez FIXBIT Sp. z O.O., ul. Święty Marcin 29/8, 61-608,NIP: 7831739094 (dalej: „FIXBIT​”), adres Serwisu: Głogowska 348, 60-004 Poznań, nr telefonu 61 250 24 41, e-mail kontakt@quickfix.pl, strona www: www.quickfix.pl (dalej jako „Serwis”).
3. Wymogiem świadczenia usług wskazanych w Regulaminie jest wypełnienie dokumentu Zlecenie naprawy przez Klienta, na wzorze dokumentu stosowanego przez FIXBIT i opatrzenie go podpisem przez Klienta i Serwis. Dokładne zasady zlecenia wykonania świadczonych usług przez Serwis określa § 4 Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Serwisu lub w formie elektronicznej, na stronie internetowej www.quickfix.pl/regulamin
§ 2.DEFINICJE POJĘĆ
Poniższym wyrażeniom przypisuje się następujące znaczenie, ilekroć wyrażenia te występują w niniejszym Regulaminie:
a) FIXBIT - nazwa handlowa firmy świadczącej Usługi serwisowe;
b) Serwis – Dział serwisu w Poznaniu, przy ul. Głogowska 348, 60-004 Poznań;
c) Usługa serwisowa/Naprawa – usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na Sprzęcie i/lub oprogramowaniu należącym do Klienta mająca na celu zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania;
d) Klient - osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, ale który posiada zdolność prawną albo osoba fizyczna, którzy w bezpośrednim związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową dokonują Zlecenia naprawy Sprzętu; osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała Zlecenia naprawy Sprzętu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
e) Partner – Klient pozostający w stałej współpracy z FIXBIT;
f) Panel serwisowy – konto stworzone dla Partnera, dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej za pośrednictwem którego Partner może sprawdzić w szczególności stan zleconej do wykonania Naprawy, wysokość kosztów Naprawy oraz przewidywany termin wykonania Usługi serwisowej; 
g) Przewoźnik – firma kurierska obsługująca Serwis na podstawie aktualnie obowiązującej umowy (DHL);
h) Kurier – pracownik lub współpracownik Przewoźnika działający w jego imieniu, świadczący usługi kurierskie;
i) Door to Door – nadanie Sprzętu do Serwisu oraz z Serwisu do Klienta za pośrednictwem Kuriera;
j) Zlecenie naprawy – dokument potwierdzający przyjęcie Sprzętu przez Serwis, jednocześnie uprawniający Klienta do jego odbioru;
k) Sprzęt – sprzęt elektroniczny w tym komputerowy przekazany przez Klienta w celu jego Naprawy;
l) Cennik – zestawienie opłat pobieranych przez FIXBIT w związku ze świadczonymi usługami;
m) Strona internetowa – witryna Serwisu dostępna pod adresem www.quickfix.pl
n) Naprawa gwarancyjna – nieodpłatna naprawa Sprzętu w ramach udzielonej gwarancji;
o) Naprawa pogwarancyjna - odpłatna naprawa Sprzętu realizowana po upływie terminu gwarancji lub w zakresie nią nie objętym;
p) Usługa ekspresowa – Usługa serwisowa dokonywana w trybie priorytetowym, nie później niż w ciągu 48 godzin licząc od momentu zaakceptowania przez Klienta przedstawionej mu Ekspertyzy i płatna jako dwukrotność ceny za Usługę serwisową, według progów cenowych określonych w Cenniku;
q) Ekspertyza – diagnoza i wycena mająca na celu identyfikację stanu Sprzętu, oszacowanie uszkodzeń oraz wycenę części zamiennych i kosztów Naprawy;
r) Zlecenie Reklamacja/ Potwierdzenie odbioru – dokumenty zawierające oznaczenie Sprzętu, dane osobowe Klienta, opis nieprawidłowości, zakres wykonanej Naprawy lub przeglądu;
s) Karta naprawy – dokument potwierdzający wykonanie określonych czynności serwisowo naprawczych w Sprzęcie Klienta przez Serwis;
t) Gwarancja pokrycia kosztów – zgoda Klienta na pokrycie kosztów Naprawy w określonej wysokości, z zastrzeżeniem że płatna jest wyłącznie w sytuacji kiedy Naprawa zostanie skutecznie wykonana. Jest to kwota, którą określa Serwis po dokonaniu diagnozy przez laboratorium serwisowe.
§ 3. DANE SERWISU
1. Serwis świadczy usługi pod adresem ul. Głogowska 348, 60-004 Poznań
2. Klient może kontaktować się z Serwisem poprzez formularz zgłoszeniowy "Zleć naprawę" zamieszczony na Stronie internetowej, telefonicznie pod nr 61 250 24 41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@quickfix.pl
§ 4. ZGŁOSZENIE SERWISOWE, PRZYJĘCIE SPRZĘTU DO NAPRAWY
1. Zgłoszenie Naprawy może zostać dokonane:
a) osobiście przez Klienta w siedzibie Serwisu, poprzez złożenie dokumentu Zlecenie naprawy lub
w formie elektronicznej, za pośrednictwem zakładki Zleć naprawę zamieszczonej na stronie internetowej http://quickfix.pl/zlec-naprawe
b) Zlecenie naprawy wystawiane jest w dwóch egzemplarzach, z czego jeden z nich otrzymuje Klient, a drugi pozostaje w Serwisie. 
2. Sprzęt może zostać dostarczony do siedziby Serwisu osobiście przez Klienta lub za pośrednictwem Kuriera. Koszty przesyłki ponosi Klient.
3. Zlecenie naprawy jest potwierdzeniem przyjęcia Sprzętu do Serwisu.
4. Po otrzymaniu Sprzętu, Serwis przeprowadza jego diagnozę, która trwa do 3 dni roboczych oraz dokonuje wyceny kosztów Naprawy. Ekspertyza jest wolna od opłat z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 poniżej.
5. Jeżeli po dokonaniu diagnozy Serwis stwierdzi, że:
a) Sprzęt jest w pełni sprawny – dokonuje jego zwrotu Klientowi, zgodnie z wolą Klienta poprzez wydanie Sprzętu w siedzibie Serwisu lub za pośrednictwem Kuriera na koszt Klienta, bez obciążania go kosztami wykonanej diagnozy,
b) Sprzęt wymaga naprawy – Serwis informuje Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie SMS na nr telefonu wskazany w Zleceniu naprawy, o stwierdzonych uszkodzeniach i nieprawidłowościach Sprzętu oraz o przewidywanych kosztach Naprawy, a w przypadku telefonicznego sposobu również o adresie e-mail, na który Klient ma przesłać swoje stanowisko w zakresie Naprawy. Przypadku gdy Naprawa była realizowana na rzecz Partnera, ma on również możliwość weryfikacji wysokości kosztów, zakresu oraz stanu realizacji Naprawy za pośrednictwem Panelu Serwisowego.
c) Klient jest zobowiązany w terminie do 5 dni od momentu otrzymania Ekspertyzy podjąć decyzję w sprawie Naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Serwis adres e-mail. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona przez Partnera również za pośrednictwem Panelu serwisowego.
6. W przypadku akceptacji wyceny, Serwis niezwłocznie podejmuje się Naprawy Sprzętu. W przypadku rezygnacji z Naprawy, Serwis dokonuje zwrotu Sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w Serwisie lub za pośrednictwem Kuriera na koszt Klienta. Koszt wykonania diagnozy oraz wyceny wynosi 50 zł brutto w takim przypadku
7. W przypadku gdy diagnoza wiąże się z koniecznością przesłania Sprzętu do specjalistycznego laboratorium, Klient jest uprzednio informowany o powyższym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie SMS na numer telefonu wskazany w Zleceniu naprawy. W takim przypadku Klient może w terminie 5 dni wyrazić zgodę lub odmówić jej udzielenia w formie elektronicznej na wskazany przez Serwis adres e- mail. Przekazanie Sprzętu do laboratorium wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny w wysokości określonej w Gwarancji pokrycia kosztów, o której Klient jest uprzednio przez Serwis informowany i na która wyraził zgodę. Koszt przesłania sprzętu do laboratorium wynosi 100 zł brutto.
8. Brak udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi w zakresie przedstawionej wyceny w ciągu 7 dni roboczych od przekazania przez Serwis informacji Klientowi, uznawany jest jako brak zgody na Naprawę. Klient w takim przypadku jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru Sprzętu w siedzibie Serwisu.
9. W przypadku, gdy po przystąpieniu do Naprawy zostaną stwierdzone inne uszkodzenia Sprzętu, skutkujące wzrostem kosztów Naprawy w stosunku do kosztów przewidywanych w czasie diagnozy, Serwis informuje Klienta o dodatkowych uszkodzeniach Sprzętu i kosztach ich naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na numer telefonu Klienta wskazany w Zleceniu naprawy. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. W przypadku niewyrażenia przez niego zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Serwis wykonuje Naprawę, o ile jest to możliwe tylko w zakresie ustalonym z Klientem z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej.
10. W razie zaistnienia sytuacji o której mowa w pkt. 9, a jednocześnie gdy Naprawa Sprzętu jest możliwa tylko po wykonaniu czynności dodatkowych, na które Klient nie wyraził zgody, Serwis może odmówić wykonania Naprawy w całości, obciążając Klienta kosztem 100 zł brutto za podjęcie się próby naprawy urządzenia.. W takim przypadku pkt. 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
11. Serwis informuje Klienta o zakończeniu Naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie za pośrednictwem SMS na nr telefonu wskazany w Zleceniu naprawy. Zakończenie Naprawy jest równoznaczne z możliwością odbioru Sprzętu.
12. Klient ma obowiązek odebrać Sprzęt najpóźniej w terminie 14 dni od poinformowania go przez Serwis o ukończeniu Naprawy osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru. Wydanie naprawionego Sprzętu następuje w siedzibie Serwisu na podstawie przedłożonego dokumentu Zlecenia naprawy, z zastrzeżeniem pkt. 13 poniżej. Brak przedłożenia dokumentu Zlecenia naprawy lub brak dokonania płatności z tytułu wykonanej Naprawy uprawnia Serwis do odmowy wydania Sprzętu
13. Klient jest uprawniony podczas Zlecenia naprawy Sprzętu do skorzystania z usługi Door to Door. W takim przypadku Sprzęt wysłany jest do Klienta na jego koszt na adres przez niego wskazany w Zleceniu naprawy.
14. Nieodebranie Sprzętu w terminie, o którym mowa w pkt. 12 powyżej skutkuje obciążeniem Klienta kosztami przechowania Sprzętu w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Sprzętu. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym płatna będzie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. W takim przypadku Serwis zastrzega sobie również prawo odesłania Sprzętu na adres wskazany w Zleceniu naprawy, na koszt i ryzyko Klienta. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie będzie naliczana przez okres 14 dni opóźnienia w odbiorze Sprzętu, po czym uznaje się, iż Klient wyzbył się własności rzeczy z zamiarem jej porzucenia na podstawie art. 180 kodeksu cywilnego, a Serwis stał się jej właścicielem poprzez objęcie Sprzętu w posiadanie na podstawie art. 181 kodeksu cywilnego.
15. W przypadku braku możliwości Naprawy Sprzętu, Serwis zastrzega sobie prawo do jego zwrotu Klientowi. Klient w tym przypadku ponosi opłatę w wysokości 100 zł brutto za podjęcie się próby naprawy urządzenia.
16. Wymienione w czasie Naprawy Sprzętu części lub podzespoły będą zwracane na wniosek Klienta w trakcie odbioru Sprzętu. Klient jest zobowiązany wyrazić chęć otrzymania wymienionych części w trakcie złożenia Zlecenia naprawy. Jeżeli klient nie wyraził chęć otrzymania wymienionych części bądź podzespołów w trakcie złożenia Zlecenia naprawy, to Serwis ma prawo odmówić zwrotu części bądź podzespołów.
17. Klient nie ma obowiązku dostarczenia wraz ze Sprzętem oprogramowania podstawowego (systemu operacyjnego), z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy Naprawa wymagać będzie reinstalacji oprogramowania, Klient na wniosek Serwisu dostarczy klucz licencyjny. W pozostałych przypadkach reinstalacja oprogramowania (systemu operacyjnego) jest dodatkowo płatna w wysokości określonej w Cenniku i może być wykonana wyłącznie na żądanie Klienta.
18. Klient odpowiada za poprawność i prawidłowość danych podanych w Zleceniu naprawy.
19. W przypadku gdy Sprzęt dostarczony przez Klienta bądź jego części objęte są gwarancją innego podmiotu niż Serwis, zerwanie plomb gwarancyjnych będzie możliwe po uprzednim poinformowaniu Klienta o wyżej wymienionej czynności oraz wyrażeniu przez niego pisemnej zgody. 
§ 5. WYSYŁKA I ODBIÓR SPRZĘTU
1. Serwis umożliwia wysyłkę Sprzętu jak również jego odbiór za pośrednictwem przesyłki kurierskiej Door to Door, płatnej w wysokości określonej w Cenniku. Serwis korzysta w tym zakresie z usług Przewoźnika.
2. Klient w razie skorzystania z usługi Door to Door zobowiązany jest do opakowania przesyłki w sposób odpowiednio zabezpieczający ją przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w trakcie transportu.
3. Wszelkie przesyłki Serwisu są ubezpieczone do kwoty 10 000 zł. W przypadku, gdy wartość Sprzętu przewyższa kwotę wskazaną w zdaniu poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Kuriera oraz Serwis
4. Otrzymanie przez Serwis Sprzętu niewłaściwe zabezpieczonego w trakcie transportu lub z oznakami naruszenia opakowania przesyłki zostanie potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność Protokołem stanu przesyłki, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany
5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. Uszkodzenie opakowania przesyłki, jej naruszenie lub zniszczenie podlega ujawnieniu w Protokole sporządzanym i podpisanym w obecności Kuriera niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
6. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, stan przesyłki podlega protokolarnemu ustaleniu (protokół stanu przesyłki) obejmującemu w szczególności opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę i godzinę doręczenia.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Sprzętu powstałe w trakcie transportu do i z Serwisu. Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania ponosi Kurier.
§ 6. CZAS NAPRAWY
1. Czas trwania Naprawy każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do jej dokonania.
2. Na wniosek Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie Serwis może wykonać Naprawę Sprzętu w trybie Usługi ekspresowej. W przypadku niewykonania Usługi serwisowej w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Naprawę traktuje się jako wykonaną w trybie zwykłym. W takim przypadku Klient zobowiązuje się że nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami wobec Serwisu, chyba że niewykonanie Naprawy w trybie Usługi ekspresowej nastąpiło z winy umyślnej Serwisu
3. Czas Naprawy gwarancyjnej określony został w § 7 pkt 14 i 15 niniejszego Regulaminu oraz w dokumencie gwarancji wydanym Klientowi wraz ze Sprzętem. Serwis w terminie do 3 dni roboczych przeprowadza diagnozę Sprzętu, licząc od dnia jego otrzymania wraz z Kartą naprawy oraz dokumentem gwarancji, z zastrzeżeniem zdania następnego. W razie gdy dostarczona dokumentacja nie jest kompletna termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczy się od momentu jej uzupełnienia.
4. Czas Naprawy pogwarancyjnej każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do jej dokonania.
§ 7. GWARANCJA
1. Serwis udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną Naprawę wyszczególnioną w Karcie naprawy z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7 poniżej. Na części i podzespoły zamienne Serwis udziela gwarancji na warunkach i w terminie określonych przez producenta w dokumencie gwarancyjnym.
2. Termin gwarancji liczony jest od daty wykonania Naprawy.
3. W związku z udzieloną gwarancją, o której mowa w pkt. 1 powyżej Serwis zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania nieprawidłowości w działaniu Sprzętu, jego części lub podzespołu objętych Naprawą, powstałych w wyniku uszkodzeń lub awarii zgłaszanych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w pkt. 1 powyżej.
4. Nieprawidłowości w działaniu Sprzętu powstałe po upływie terminu gwarancji, mogą być usuwane przez Serwis na podstawie Zlecenia naprawy, za wynagrodzeniem określonym w Cenniku.
5. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie lub wykonanej Naprawie.
6. Gwarancja w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej nie obejmuje przypadków, kiedy nieprawidłowości lub wady objęte gwarancją są następstwem uszkodzeń elementów i części Sprzętu nieobjętych gwarancją. 
7. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania oraz wad lub usterek będących następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników w tym termicznych i chemicznych lub spowodowane zalaniem Sprzętu, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, składowania lub w trakcie transportu Sprzętu z lub do Serwisu. Gwarancja nie obejmuje również wad spowodowanych zanieczyszczeniem Sprzętu lub powstałych w wyniku użycia do czyszczenia Sprzętu środków chemicznych nieprzeznaczonych do tego celu jak również zaistnienia przypadków losowych niezależnych od sposobu eksploatacji (m.in. skutków powodzi, pożaru, przepięcia elektrycznego).
8. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji lub przed jej upływem, w razie dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania Sprzętu lub jego części objętych gwarancją przez Klienta lub inny podmiot niż Serwis bądź w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych Serwisu.
9. Warunkiem przyjęcia przez Serwis Sprzętu w celu dokonania Naprawy gwarancyjnej jest okazanie Karty naprawy.
10. Sposób dostarczenia przez Klienta Sprzętu do Naprawy gwarancyjnej:
a) wysłanie Sprzętu na swój koszt za pośrednictwem Kuriera wraz z poprawnie wypełnionym formularzem Zlecenie Reklamacja pobranym ze Strony internetowej lub
b) dostarczenie Sprzętu własnym staraniem do siedziby Serwisu;
11. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności zgłoszenia gwarancyjnego i oględzin wadliwego Sprzętu lub jego części, Serwis stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności Sprzęt lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych, Serwis poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy Sprzęt na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Serwis kosztów.
12. Sprzęt Klient powinien dostarczyć do Naprawy gwarancyjnej w oryginalnym, w razie możliwości fabrycznym opakowaniu, w którym Sprzęt został odebrany przez Klienta wraz z dokumentem Zlecenie Reklamacja. Sprzęt może zostać dostarczony również przez Klienta w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom jego ochrony podczas transportu.
13. Zgłoszona wada podlega weryfikacji, w trakcie której Serwis stwierdza przyczyny i zakres usterki.
14. Serwis wykonuje obowiązki gwarancyjne w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia z zastrzeżeniem pkt. 15 poniżej.
15. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to uzasadnione koniecznością sprowadzenia odpowiednich części, bądź znacznym stopniem skomplikowania Naprawy Serwis ma prawo przedłużenia czasu Naprawy gwarancyjnej do 28 dni roboczych, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany.
16. Strony wyłączają odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi.
§ 8. PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. W przypadku niejasności związanych z płatnością, jakichkolwiek problemów powstałych z zakresie spraw wynikających z wykonanej Naprawy, również w przypadku ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Sprzętu, Klient może poinformować o tym fakcie Serwis w formie pisemnej lub przesłać na adres e-mail: kontakt@quickfix.pl określając w treści wiadomości nazwę Klienta, skrócony opis problemu oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt po stronie Klienta. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni licząc od dnia jej doręczenia.
2. Dostarczenie Sprzętu w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego na wzorze dokumentu Zlecenie Reklamacja stosowanego przez Serwis.
3. Sprzęt powinien zostać dostarczony do Serwisu w oryginalnym opakowaniu zapewniającym jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, które musi gwarantować odpowiednią ochronę Sprzętu podczas transportu w zakresie nie niższym niż oryginalne opakowanie.
4. Klient zobowiązany jest przesłać kompletny Sprzęt wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady w jego działaniu. Do reklamowanego Sprzętu należy dołączyć dowód Zlecenie naprawy i oryginał dokumentu gwarancyjnego, który został wydany ze Sprzętem.
5. W przypadku uznania reklamacji, Serwis usunie stwierdzone wady fizyczne bądź wymieni wadliwy element na pozbawiony wad. Wybór jednego z wymienionych uprawnień należy do Serwisu.
6. Termin usunięcia wad będzie ustalany pomiędzy Serwisem i Klientem przy uwzględnieniu czasu koniecznego do Naprawy nie później jednak niż w terminie wskazanym w § 7 ust. 15.  
7. Zgłoszenie reklamacyjne nie zwalnia Klienta z obowiązku płatności wynikającego z Usługi serwisowej.
§ 9. CENNIK/SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Cena Naprawy kalkulowana jest w oparciu o Cennik oraz cenę elementów i podzespołów podlegających wymianie w związku ze Zleceniem naprawy.
2. Cennik dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie Serwisu. Serwis stosuje następujące stawki cenowe za Usługę serwisową: 99 zł, 159 zł oraz 299 zł. Wysokość kwoty Naprawy w konkretnym przypadku uzależniona jest od skomplikowania usterki oraz zakresu koniecznych do wykonania czynności serwisowych. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen ich zakupu przez Serwis. Cennik określa również ceny usług dodatkowych.
3. Klient każdorazowo informowany jest o łącznej cenie Usługi serwisowej.
4. Klient po uzyskaniu informacji o cenie Usługi serwisowej może zrezygnować z Naprawy W takim przypadku jest zobowiązany do poniesienia kosztów diagnozy oraz wyceny w wysokości 50 zł brutto oraz jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru Sprzętu.
5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za wykonaną Usługę serwisową w momencie odbioru Sprzętu:
a) gotówką lub karta płatniczą, w przypadku odbioru Sprzętu przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z Serwisu;
b) gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Sprzętu za pośrednictwem Kuriera;
6. W przypadku wysyłki Sprzętu do Serwisu przy pomocy Kuriera, koszt wysyłki określa Cennik. Koszt wysyłki każdorazowo pokrywa Klient.  
7. Serwis oferuje możliwość zapewnienia Sprzętu zastępczego na czas Naprawy. Powyższa usługa dodatkowa jest płatna w kwocie wskazanej w Cenniku.
§ 10. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Serwis ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług serwisowych do wysokości wartości rynkowej dostarczonego Sprzętu, z wyłączeniem utraconych przez Klienta korzyści oraz z zastrzeżeniem ustępu 2, 3, 4, 5 i 6,7, 8, 9 niniejszego paragrafu. 
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach stałych Sprzętu lub innych nośnikach przekazanych ze Sprzętem do Naprawy. Klient przed przekazaniem Sprzętu do Serwisu jest zobowiązany do zabezpieczenia wskazanych danych, poprzez wykonanie kopii zapasowej. W przypadku niewykonania kopii zapasowej, ponosi on ryzyko utraty danych w czasie wykonywania czynności serwisowych.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane niezależnie od nośnika, przekazane przez Klienta wraz ze Sprzętem
4. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nienaprawionego Sprzętu Klientowi, z powodu braku niezbędnych do Naprawy części na rynku oraz innych, niezależnych od Serwisu czynników.
5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego Sprzętu lub sprzętu o odmiennych objawach aniżeli w chwili jego przyjęcia. Zwrot Sprzętu w stanie wskazanym w zdaniu poprzedzającym może być wynikiem m.in.:
a) odmowy pokrycia przez Klienta dodatkowych kosztów Naprawy,
b) część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA, a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na w pełni sprawny, nie zawsze osiągalny.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego oraz aplikacji zainstalowanych na dostarczonym przez Klienta Sprzęcie.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zarejestrowane na wszelkich nośnikach treści przekazane wraz ze sprzętem, przede wszystkim ich legalność i zgodność z prawem.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy nieumyślnej, także przez osoby trzecie, za których działania i zaniechania odpowiada jak za własne.
9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie Sprzętu przez Klienta.
§ 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych jest FIXBIT Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Święty Marcin 29/6, 61-806 Poznań i adresem: ul. Głogowska 348, 60-004 Poznań, NIP 7831739094, REGON 363961340, w ramach której prowadzony jest serwis.
2. Poprzez złożenie zlecenia naprawy, Klient godzi się na dysponowanie przez FIXBIT danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez FIXBIT w celu dokonywania naprawy urządzenia Klienta.
3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz, w zakresie w jakim FIXBIT świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. W zakresie w jakim wynika to z wiążącej nas umowy (umowa naprawy), dane osobowe są przez FIXBIT przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w szerszym zakresie jedynie na podstawie zgody. Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości od FIXBIT, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters), Jego dane przetwarzane są również w tym celu, na podstawie artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane są przez FIXBIT zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy (wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne). W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletters), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody.
6. W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych FIXBIT na adres mailowy: ag@fixbit.eu.
7. Dane osobowe są przetwarzane przez FIXBIT oraz naszych podwykonawców w zakresie usług serwisowych, transportowych, usług internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
8. Dane osobowe są przetwarzane przez FIXBIT oraz naszych podwykonawców w zakresie usług serwisowych, transportowych, usług internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
§ 12. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE (COOKIES)
1. Korzystanie ze strony internetowej FIXBIT powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
2. Dane te mogą być zbierane przez systemy FIXBIT, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
3. Służą one do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta
4. Ich przetwarzanie polega również na profilowaniu naszych Klientów.
5. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez FIXBIT i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem).
6. Ich przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
7. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej FIXBIT.
8. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:
a) podnoszenie jakości Usług,
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
c) tworzenie statystyk oglądalności,
d) śledzenie preferencji Użytkownika. 
9. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
10. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
11. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
12. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
13. FIXBIT uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony quickfix.pl, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jej opcji.
§ 13. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. FIXBIT zapewnia realizację uprawnień swoich Klientów w zakresie danych osobowych, które ich dotyczą.
2. W stosunku do swoich danych Klient ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
3. Jeśli Klient chce, by Jego dane zgromadzone przez FIXBIT zostały przeniesione do innego podmiotu, ma prawo tego zażądać od FIXBIT.
4. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, zgodę tę osoba ta może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.03.2016 roku.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Klient niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Serwis w przyszłości wszelkich praw i obowiązków wynikających ze Zlecenia naprawy i Regulaminu na osobę trzecią. W szczególności niniejsza zgoda wypełnia dyspozycję art. 519 § 2 Kodeksu cywilnego.
5. Serwis zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Serwisu lub na stronie internetowej http://quickfix.pl/regulamin
7. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma zastosowania do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.