Regulamin świadczenia usług

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 384 §1 Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin określa zakres i warunki dokonywania napraw i świadczenia usług diagnostyczno – serwisowych sprzętu elektronicznego Klienta przez FIXBIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP 7831739094 (dalej: „Fixbit”, „Serwis”), adres Serwisu: Głogowska 348, 60-004 Poznań, nr telefonu 61 250 24 41, e-mail kontakt@quickfix.pl, strona www: www.quickfix.pl (dalej jako „Serwis”).
 3. Wymogiem świadczenia usług wskazanych w Regulaminie jest wypełnienie dokumentu Zlecenie naprawy na wzorze dokumentu stosowanego przez Serwis przez Klienta i opatrzenie go podpisem przez Klienta i Serwis. Dokładne zasady zlecenia usług świadczonych przez Serwis określa § 4 Regulaminu.
 4.  Niniejszy Regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Serwisu lub w formie elektronicznej, na stronie internetowej www.quickfix.pl/regulamin

§ 2. Definicje pojęć

Poniższym wyrażeniom przypisuje się następujące znaczenie, ilekroć wyrażenia te występują w niniejszym Regulaminie:

 1. FIXBIT nazwa handlowa firmy świadczącej Usługi serwisowe; 
 2. Serwis – Dział serwisu w Poznaniu, przy ul. Głogowska 348, 60-004 Poznań;
 3. Usługa serwisowa/Naprawa – usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na Sprzęcie i/lub oprogramowaniu należącym do Klienta mająca na celu zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania;
 4. Klient osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała Zlecenia naprawy Sprzętu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Partner – Klient pozostający w stałej współpracy z FIXBIT;
 6. Panel serwisowy – konto stworzone dla Partnera, dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej za pośrednictwem którego Partner może sprawdzić w szczególności stan zleconej do wykonania Naprawy, wysokość kosztów Naprawy; 
 7. Przewoźnik – firma kurierska obsługująca Serwis na podstawie aktualnie obowiązującej umowy (DHL, InPost);
 8. Kurier – pracownik lub współpracownik Przewoźnika działający w jego imieniu, świadczący usługi kurierskie;
 9. Door to Door – nadanie Sprzętu do Serwisu oraz z Serwisu do Klienta za pośrednictwem Kuriera;
 10. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu/Zlecenie naprawy – dokument potwierdzający przyjęcie Sprzętu przez Serwis, jednocześnie uprawniający Klienta do jego odbioru; Zlecenie naprawy stanowi dokument wydawany Klientowi w przypadku osobistego dostarczenia urządzenia do Serwisu, dokument potwierdzenie przyjęcia sprzętu pozostaje w siedzibie Serwisu;
 11. Sprzęt – sprzęt elektroniczny w tym komputerowy przekazany przez Klienta w celu jego Naprawy;
 12. Cennik – zestawienie opłat pobieranych przez Serwis w związku ze świadczonymi usługami;
 13. Strona internetowa – witryna Serwisu dostępna pod adresem www.quickfix.pl
 14. Naprawa gwarancyjna – nieodpłatna naprawa Sprzętu w ramach udzielonej gwarancji. 
 15. Naprawa pogwarancyjna – odpłatna naprawa Sprzętu realizowana po upływie terminu gwarancji lub w zakresie nią nie objętym;
 16. Usługa ekspresowa – Usługa serwisowa dokonywana w trybie priorytetowym, nie później niż w ciągu 48 godzin licząc od momentu zaakceptowania przez Klienta przedstawionej mu Ekspertyzy i płatna jako dwukrotność ceny za Usługę serwisową, według progów cenowych określonych w Cenniku;
 17. Ekspertyza – nieodpłatna diagnoza i wycena mająca na celu identyfikację stanu Sprzętu, przetestowanie, oszacowanie uszkodzeń oraz wycenę części zamiennych i kosztów Naprawy;
 18. Potwierdzenie odbioru – dokumenty zawierające oznaczenie Sprzętu, dane osobowe Klienta, opis nieprawidłowości, zakres wykonanej Naprawy lub przeglądu.
 19. Karta naprawy – dokument potwierdzający wykonanie określonych czynności serwisowo naprawczych w Sprzęcie Klienta przez Serwis; 
 20. Gwarancja pokrycia kosztów – zgoda Klienta na pokrycie kosztów Naprawy w określonej wysokości, z zastrzeżeniem że płatna jest wyłącznie w sytuacji kiedy Naprawa zostanie skutecznie wykonana. Jest to kwota, którą określa Serwis po dokonaniu diagnozy przez laboratorium serwisowe;

§ 3. Dane serwisu

 1. Serwis świadczy usługi pod adresem: ul. Głogowska 348, 60-004 Poznań.
 2. Klient może kontaktować się z Serwisem poprzez formularz zgłoszeniowy „Zleć naprawę” zamieszczony na stronie internetowej: https://quickfix.pl/zlec-naprawe/, telefonicznie pod nr 61 250 24 41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@quickfix.pl.

§ 4. Zgłoszenie serwisowe, przyjęcie sprzętu do naprawy

1. Zlecenie Naprawy może zostać dokonane:

a) osobiście przez Klienta w siedzibie Serwisu poprzez złożenie dokumentu Zlecenie naprawy

lub

b) w formie elektronicznej, za pośrednictwem zakładki „Zleć naprawę” zamieszczonej na www.quickfix.pl/zlec-naprawe;

Zlecenie naprawy w przypadku, o którym mowa w pkt. a wystawiane jest w dwóch egzemplarzach, z czego jeden z nich otrzymuje Klient, a drugi egzemplarz pozostaje w Serwisie. 

W przypadku o którym mowa w pkt. b Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji w postaci kopii wypełnionego formularzu na swój adres mailowy, wskazany w trakcie wypełnienia formularza „Zleć naprawę”;

2. Sprzęt może zostać dostarczany do siedziby Serwisu osobiście przez Klienta lub za pośrednictwem Kuriera. Koszty przesyłki ponosi Klient.

3. Zlecenie naprawy jest potwierdzeniem przyjęcia Sprzętu do Serwisu, w sytuacji kiedy urządzenie zostanie fizycznie przyniesione przez Klienta do Serwisu.

4. Po otrzymaniu Sprzętu, Serwis przeprowadza jego diagnozę, która trwa do 3 dni roboczych oraz dokonuje wyceny kosztów Naprawy. Ekspertyza jest wolna od opłat z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej.

5. Jeżeli po dokonaniu diagnozy Serwis stwierdzi, że:

a) Sprzęt jest w pełni sprawny – dokonuje jego zwrotu Klientowi poprzez wydanie Sprzętu w siedzibie Serwisu lub za pośrednictwem Kuriera na koszt Klienta, bez obciążania go kosztami wykonanej diagnozy. 

b) Sprzęt wymaga naprawy – Serwis informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie SMS na nr telefonu wskazany w Zleceniu naprawy lub w formularzu Zleć naprawę, o stwierdzonych uszkodzeniach i nieprawidłowościach Sprzętu oraz o przewidywanych kosztach Naprawy, a w przypadku telefonicznego sposobu również o adresie e-mail, na który Klient ma przesłać swoje stanowisko w zakresie Naprawy. Klient jest zobowiązany w terminie do 5 dni od momentu otrzymania Ekspertyzy podjąć decyzję w sprawie Naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Serwis adres e-mail. Akceptacja ekspertyzy może nastąpić również poprzez zalogowanie się przez Klienta do podglądu wyceny na stronie https://quickfix.pl/sprawdz-status-zgloszenia/, po wskazaniu numer  zlecenia (RMA) i nr telefonu z tego zgłoszenia

6. W przypadku akceptacji Ekspertyzy, Serwis niezwłocznie podejmuje się Naprawy Sprzętu. 

7. W przypadku braku akceptacji Ekspertyzy (rezygnacji z Naprawy), Serwis dokonuje zwrotu Sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w Serwisie lub za pośrednictwem Kuriera na koszt Klienta, bez obciążania go kosztami wykonanej Ekspertyzy. 

8. W przypadku gdy diagnoza wiąże się z koniecznością przesłania Sprzętu do specjalistycznego laboratorium, Klient jest uprzednio informowany o powyższym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie SMS na numer telefonu wskazany w Zleceniu naprawy. W takim  przypadku Klient może w terminie 5 dni wyrazić zgodę lub odmówić jej udzielenia w formie elektronicznej na wskazany przez Serwis adres e- mail.  Przekazanie Sprzętu do laboratorium wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny w wysokości określonej w Gwarancji pokrycia kosztów, o której Klient jest uprzednio przez Serwis informowany i na którą wyraził zgodę.

9. Brak udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi w zakresie przedstawionej Ekspertyzy w ciągu 7 dni od  przekazania przez Serwis informacji Klientowi uznawany jest jako brak zgody na Naprawę. Klient w takim przypadku jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru Sprzętu z Serwisu. 

10. W przypadku, gdy po przystąpieniu do Naprawy zostaną stwierdzone inne uszkodzenia Sprzętu skutkujące wzrostem kosztów Naprawy w stosunku do kosztów przewidywanych w czasie diagnozy, Serwis informuje Klienta o dodatkowych uszkodzeniach Sprzętu i kosztach ich naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na numer telefonu Klienta wskazany w Zleceniu naprawy oraz poprzez https://quickfix.pl/sprawdz-status-zgloszenia/. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Serwis wykonuje Naprawę, o ile jest to możliwe tylko w zakresie ustalonym z Klientem z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej.

11. W razie zaistnienia sytuacji o której mowa w pkt. 10, a jednocześnie gdy Naprawa Sprzętu jest możliwa tylko po wykonaniu czynności dodatkowych, na które Klient nie wyraził zgody, Serwis może odmówić wykonania Naprawy w całości, bez obciążenia z tego tytułu Klienta jakimikolwiek kosztami. W takim przypadku pkt. 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

12. Serwis informuje Klienta o zakończeniu Naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zakończenie Naprawy jest równoznaczne z możliwością odbioru Sprzętu. Serwis może zatrzymać Sprzęt, będący przedmiotem Zlecenia naprawy do czasu zapłaty całego umówionego wynagrodzenia (o ile jest należne).

13. Klient ma obowiązek odebrać Sprzęt najpóźniej w terminie 14 dni od poinformowania go przez Serwis o ukończeniu Naprawy/zakończeniu prac osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru. Wydanie naprawionego Sprzętu następuje w siedzibie Serwisu na podstawie przedłożonego dokumentu Zlecenia naprawy, z zastrzeżeniem pkt. 14 poniżej.  Brak przedłożenia dokumentu Zlecenia naprawy lub brak dokonania płatności z tytułu wykonanej Naprawy uprawnia Serwis do odmowy wydania Sprzętu

14. Klient jest uprawniony podczas Zlecenia naprawy do skorzystania z usługi Door to Door. W takim przypadku Sprzęt wysłany jest do Klienta na jego koszt, na adres przez niego wskazany w Zleceniu naprawy.

15. Nieodebranie Sprzętu w terminie, o którym mowa w pkt. 13 powyżej skutkuje obciążeniem Klienta kosztami przechowania Sprzętu w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Sprzętu. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym płatna będzie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie będzie naliczana przez okres 14 dni opóźnienia w odbiorze Sprzętu, po czym uznaje się, po bezskutecznie wyznaczonym terminie na odbiór Sprzętu nie krótszym niż 7 dni pod rygorem uznania,  iż Klient wyzbył się własności rzeczy z zamiarem jej porzucenia, że Serwis stał się jej właścicielem poprzez objęcie Sprzętu w posiadanie na podstawie art. 181 kodeksu cywilnego.

16. W przypadku braku możliwości Naprawy Sprzętu, Serwis zastrzega sobie prawo do jego zwrotu Klientowi. Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu wykonanej Ekspertyzy.

17. Wymienione w czasie Naprawy Sprzętu części lub podzespoły będą zwracane na wniosek Klienta w trakcie odbioru Sprzętu. Klient jest zobowiązany wyrazić chęć otrzymania wymienionych części w trakcie złożenia Zlecenia naprawy. Jeżeli Klient nie wyraził chęci otrzymania wymienionych części bądź podzespołów w trakcie złożenia Zlecenia naprawy, to Serwis ma prawo odmówić zwrotu części bądź podzespołów.

18. Klient nie ma obowiązku dostarczenia wraz ze Sprzętem oprogramowania podstawowego (systemu operacyjnego), z zastrzeżeniem zdania następnego.  W przypadku gdy Naprawa wymagać będzie reinstalacji oprogramowania, Klient na wniosek Serwisu dostarczy klucz licencyjny. W pozostałych przypadkach reinstalacja oprogramowania (systemu operacyjnego) jest dodatkowo płatna w wysokości określonej w Cenniku i może być wykonana wyłącznie na żądanie Klienta. 

19. Klient odpowiada za poprawność i prawidłowość danych podanych w Zleceniu naprawy.

20. W przypadku gdy Sprzęt dostarczony przez Klienta bądź jego części objęte są gwarancją innego podmiotu niż Serwis, o zerwanie plomb gwarancyjnych Klient zostanie uprzednio poinformowany. Wykonanie  w/w czynności wymaga zgody Klienta wyrażonej w formie dokumentowej.

§ 5. Wysyłka i odbiór sprzętu

 1. Serwis umożliwia wysyłkę Sprzętu jak również jego odbiór przy wykorzystaniu usługi Door to Door, płtanej w wysokości określonej w Cenniku. Serwis korzysta w tym zakresie z usług Przewoźnika.
 2. Klient w razie skorzystania z usługi Door to Door zobowiązany jest do opakowania przesyłki  w sposób odpowiednio zabezpieczający ją przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w trakcie transportu. 
 3. Wszelkie przesyłki Serwisu są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. W przypadku, gdy wartość Sprzętu przewyższa kwotę wskazaną w zdaniu poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Kuriera oraz Serwis.
 4. Otrzymanie przez Serwis Sprzętu niewłaściwe zabezpieczonego w trakcie transportu lub z oznakami naruszenia opakowania przesyłki zostanie potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność Protokołem stanu przesyłki, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. Uszkodzenie opakowania przesyłki, jej naruszenie lub zniszczenie podlega ujawnieniu w Protokole sporządzanym i podpisanym w obecności Kuriera niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
 6. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, stan przesyłki podlega protokolarnemu ustaleniu  (protokół stanu przesyłki) obejmującemu w szczególności opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę i godzinę doręczenia.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Sprzętu powstałe w trakcie transportu do i z Serwisu. Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania ponosi Kurier.

§ 6. Czas naprawy

 1. Czas trwania Naprawy każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do jej dokonania z zastrzeżeniem, że termin ten nie przekroczy 60 dni licząc od dnia Zlecenia naprawy.  
 2. Na wniosek Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie Serwis może wykonać Naprawę Sprzętu w trybie Usługi ekspresowej. W przypadku niewykonania Usługi serwisowej w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Naprawę traktuje się jako wykonaną w trybie zwykłym. W takim przypadku Klient zobowiązuje się, że nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami wobec Serwisu, chyba że niewykonanie Naprawy w trybie Usługi ekspresowej nastąpiło z winy umyślnej Serwisu
 3. Czas Naprawy gwarancyjnej wynosi 21 dni z zastrzeżeniem § 7 pkt. 15 niniejszego Regulaminu. Serwis w terminie do 3 dni roboczych przeprowadza diagnozę Sprzętu, licząc od dnia jego otrzymania wraz z Kartą naprawy oraz dokumentem gwarancji z zastrzeżeniem zdania następnego. W razie gdy dostarczona dokumentacja nie jest kompletna termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczy się od momentu jej uzupełnienia.
 4. Czas Naprawy pogwarancyjnej każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do jej dokonania.

§ 7. Gwarancja

 1. Serwis udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną Naprawę wyszczególnioną w Karcie naprawy z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7 poniżej. Na części i podzespoły zamienne Serwis udziela gwarancji na warunkach i w terminie określonych przez ich producenta w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Termin gwarancji liczony jest od daty wykonania Naprawy, wskazanej w Karcie naprawy.
 3. W związku z udzieloną gwarancją, o której mowa w pkt 1 powyżej Serwis zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania nieprawidłowości w działaniu Sprzętu, jego części lub podzespołu, które były objęte Naprawą, powstałych w wyniku uszkodzeń lub awarii zgłaszanych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego  w pkt. 1 powyżej. 
 4. Nieprawidłowości w działaniu Sprzętu powstałe po upływie terminu gwarancji, mogą być usuwane przez Serwis na podstawie Zlecenia naprawy, za wynagrodzeniem określonym w Cenniku
 5. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie lub wykonanej Naprawie. 
 6. Gwarancja w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej nie obejmuje przypadków, kiedy nieprawidłowości lub wady w Sprzęcie są następstwem uszkodzeń elementów i części Sprzętu nieobjętych gwarancją. 
 7. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania oraz wad lub usterek będących następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników w tym termicznych i chemicznych lub spowodowane zalaniem Sprzętu, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, składowania lub w trakcie transportu Sprzętu z lub do Serwisu. Gwarancja nie obejmuje również wad spowodowanych zanieczyszczeniem Sprzętu lub powstałych w wyniku użycia do czyszczenia Sprzętu środków chemicznych nieprzeznaczonych do tego celu jak również zaistnienia przypadków losowych niezależnych od sposobu eksploatacji (m.in. skutków powodzi, pożaru, przepięcia elektrycznego).
 8. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji lub przed jej upływem, w razie dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania Sprzętu lub jego części  objętej gwarancją przez Klienta lub inny podmiot niż Serwis bądź w  przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych Serwisu.
 9. Wraz ze Sprzętem oddanym w celu Naprawy gwarancyjnej, Klient zobowiązany jest do przedłożenia Karty naprawy.
 10. Sposób dostarczenia Sprzętu do Naprawy gwarancyjnej:
  • wysłanie Sprzętu na koszt Serwisu za pośrednictwem Kuriera wraz z poprawnie wypełnionym formularzem Zlecenie Reklamacja pobranym ze Strony internetowej lub
  • dostarczenie Sprzętu własnym staraniem do siedziby Serwisu;
   Wybór sposobu dostarczenia należy do Klienta.
 11. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności zgłoszenia gwarancyjnego i oględzin wadliwego Sprzętu lub jego części, Serwis stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności Sprzęt lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych, Serwis poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy Sprzęt na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Serwis kosztów.
 12. Klient powinien dostarczyć Sprzęt do Naprawy gwarancyjnej w oryginalnym, w razie możliwości fabrycznym opakowaniu, w którym Sprzęt został odebrany przez Klienta wraz z dokumentem Zlecenie/Karta naprawy. Sprzęt może zostać dostarczony również przez Klienta w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom jego ochrony podczas transportu.
 13. Zgłoszona wada podlega weryfikacji, w trakcie której Serwis stwierdza przyczyny i zakres usterki.
 14. Serwis wykonuje obowiązki gwarancyjne w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia z zastrzeżeniem pkt. 15 poniżej
 15. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to uzasadnione koniecznością sprowadzenia odpowiednich części, bądź znacznym stopniem skomplikowania Naprawy, Serwis ma prawo przedłużenia czasu Naprawy gwarancyjnej do 28 dni roboczych, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany.
 16. W przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą lub zlecona naprawa Sprzętu jest realizowana na potrzeby i/lub w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, Strony wyłączają odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi.

§ 8. Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku niejasności związanych z płatnościami, jakichkolwiek problemów powstałych z zakresie spraw wynikających z wykonanej Naprawy, również w przypadku ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Sprzętu, Klient może poinformować o tym fakcie Serwis w formie pisemnej lub przesłać na adres e-mail: kontakt@quickfix.pl określając w treści wiadomości nazwę Klienta, skrócony opis problemu oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt po stronie Klienta. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni licząc od dnia jej doręczenia lub uzupełnienia (gdy dotyczy). Klient otrzyma odpowiedź pisemną  przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, na wskazany przez Klienta w Zleceniu Reklamacja adres e-mail. 
 2. Dostarczenie Sprzętu w ramach reklamacji jest bezwarunkowe, jednakże w celu jego identyfikacji w systemie reklamacyjnym wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego Zlecenie Reklamacja.
 3. Sprzęt powinien zostać dostarczony do Serwisu w oryginalnym opakowaniu zapewniającym jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, które powinno gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu w zakresie nie niższym niż oryginalne opakowanie.
 4. Klient zobowiązany jest przesłać kompletny Sprzęt wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady w jego działaniu. Do reklamowanego Sprzętu należy dołączyć dowód Zlecenia naprawy i oryginał dokumentu gwarancyjnego, wydanego przez Serwis wraz ze Sprzętem.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Serwis usunie stwierdzone wady fizyczne bądź wymieni wadliwy element na pozbawiony wad. Wybór jednego z wymienionych uprawnień należy do Serwisu.
 6. Termin usunięcia wad będzie ustalany pomiędzy Serwisem i Klientem przy uwzględnieniu czasu koniecznego do Naprawy nie później jednak niż w terminie wskazanym w § 7 ust. 14 i 15.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne nie zwalnia Klienta z obowiązku płatności wynikającego z Usługi serwisowej.
 8. Serwis wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów z konsumentami na drodze polubownej. Pomiot właściwy do rozstrzygania sporów, zostanie wskazany w odpowiedzi nieuwzględniającej reklamacji, stosowanie do przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
 9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, związanych z działalnością Salonu. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących usług internetowych, konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adresem poczty elektronicznej Serwisu jest:  kontakt@quickfix.pl

§ 9. Cennik/Sposób płatności

 1. Cena Naprawy kalkulowana jest w oparciu o Cennik oraz cenę elementów i podzespołów podlegających wymianie w związku ze Zleceniem naprawy.
 2. Cennik dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie Serwisu. Serwis stosuje następujące stawki cenowe za Usługę serwisową: 100 zł, 160 zł oraz 300 zł. Wskazane kwoty są kwotami brutto. Wysokość kwoty Naprawy w konkretnym przypadku uzależniona jest od skomplikowania usterki oraz zakresu koniecznych do wykonania czynności serwisowych. Cena elementów i podzespołów nie wchodzi w cenę Usługi serwisowej i określana jest na podstawie bieżących cen ich zakupu przez Serwis. Cennik określa również ceny usług dodatkowych.
 3. Klient każdorazowo informowany jest o łącznej cenie usług.  
 4. Klient po uzyskaniu informacji o cenie Usługi serwisowej  może zrezygnować z Naprawy, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. W takim przypadku jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru Sprzętu z Serwisu.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za wykonaną Usługę serwisową w momencie odbioru Sprzętu:
  • gotówką lub karta płatniczą, w przypadku odbioru Sprzętu przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z Serwisu;
  • gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Sprzętu za pośrednictwem Przewoźnika;
 6. W przypadku wysyłki Sprzętu do Serwisu przy pomocy Kuriera, koszt wysyłki określa Cennik. Koszt wysyłki pokrywa każdorazowo Klient.
 7. Serwis oferuje możliwość zapewnienia Sprzętu zastępczego na czas Naprawy. Powyższa usługa dodatkowa jest płatna w kwocie 100 zł brutto.

§ 10. Zawarcie umowy na odległość

 1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni może odstąpić od zlecenia Usługi serwisowej bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Klient będący konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@quickfix.pl. W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Serwis prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej, z którego przesłane zostało oświadczenie z zastrzeżeniem ust. 2. 
 2. Klient będący konsumentem jest świadomy, iż w razie zlecenia usługi serwisowej przed upływem 14 dni traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwadze Klienta przyjmuje do wiadomości i zleca, z uwagi na zakres Usługi serwisowej i niejednokrotnie pilność naprawy jej rozpoczęcie i wykonanie usług przez Serwis przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, rezygnując z prawa do odstąpienia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi serwisowej nie przysługuje również w  sytuacji, w której Klient wyraźnie żądał, aby Serwis do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (w szczególności skorzystania z usługi Dood to Door);

§ 11. Zakres odpowiedzialności

 1. Serwis ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług serwisowych do wysokości wartości rynkowej dostarczonego Sprzętu, z wyłączeniem utraconych przez Klienta korzyści oraz z zastrzeżeniem ustępu 2, 3, 4, 5 i 6,7, 8, 9 niniejszego paragrafu, chyba ze szkoda została wyrządzona umyślnie.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach stałych Sprzętu lub innych nośnikach przekazanych ze Sprzętem do Naprawy. Klient przed przekazaniem Sprzętu do Serwisu jest zobowiązany do zabezpieczenia ww. danych poprzez wykonanie kopii zapasowej. W przypadku niewykonania kopii zapasowej ponosi on ryzyko utraty danych w czasie wykonywania czynności serwisowych. 
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane niezależnie od nośnika, przekazane przez Klienta wraz ze Sprzętem.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nienaprawionego Sprzętu Klientowi z powodu braku niezbędnych do Naprawy części na rynku oraz innych, niezależnych od Serwisu czynników i zdarzeń (Siła wyższa).
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego Sprzętu lub Sprzętu o odmiennych objawach aniżeli w chwili jego przyjęcia. Zwrot Sprzętu w stanie wskazanym w zdaniu poprzedzającym może być wynikiem m.in.:
  • a) odmowy pokrycia przez Klienta dodatkowych kosztów Naprawy,
  • b) część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA, a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na w pełni sprawny, nie zawsze osiągalny. W tym zakresie Serwis oświadcza, że procedura diagnostyczna może skutkować zmianą objawów usterki w Sprzęcie, w tym również pogorszenie w jego działaniu. Jest to naturalny proces i nie wynika z braku wiedzy/umiejętności Serwisu. Możliwe jest zatem, że Klient może otrzymać Sprzęt, który zachowuję się  inaczej niż przed oddaniem go do Serwisu, bez dokonania w nim jakichkolwiek czynności naprawczych. 
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego oraz aplikacji zainstalowanych na dostarczonym przez Klienta Sprzęcie.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zarejestrowane na wszelkich nośnikach treści przekazane wraz ze sprzętem, przede wszystkim ich legalność i zgodność z prawem.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie Sprzętu przez Klienta.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest FIXBIT Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Święty Marcin 29/6, 61-806 Poznań i adresem: ul. Głogowska 348, 60-004 Poznań, NIP 7831739094, REGON 363961340, w ramach której prowadzony jest Serwis.
 2. Serwis zapewnia Klientowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest FIXBIT. W sprawie ochrony danych osobowych, Klient może skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysyłaną pod adres:  ag@fixbit.eu
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
  • związanych z zawarciem i realizacją  Usługi serwisowej, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
  • zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Serwisu, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • marketingu bezpośredniego usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  • statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Klientów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Serwisu, będącej realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

   Dokładna treść obowiązku informacyjnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
  • imię i nazwisko, firma
  • adres e-mail i/lub numer telefonu, 
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • obowiązywania świadczenia usług, okresu trwania gwarancji na rzecz Klienta, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Serwis w związku z prowadzoną działalnością lub
  • obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Serwisu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  • w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Serwis zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym księgowo-podatkowych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Serwis korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie: obsługi prawnej,obsługi informatycznej,obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej, wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta. na podstawie stosownych umów, do celów niezbędnych do korzystania z Serwisu i wykonywania usług z nim związanych. Serwis może powierzać dane osobowe Klientów innym podmiotom, na podstawie stosownych umów, do celów niezbędnych do korzystania z usług Serwisu i wykonywania wszelkich obowiązków z nim związanych. 
 2. Serwis zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Serwis nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także do żądania ich poprawienia w celu aktualizacji, wstrzymania przetwarzania tych danych oraz cofnięcia zgody.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2022 roku.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Klient oświadcza i potwierdza, że otrzymał niniejszy Regulamin przed złożeniem Zlecenia naprawy, przeczytał i zrozumiał jego treść, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Serwis nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w każdym momencie w siedzibie Serwisu oraz na stronie internetowej  https://quickfix.pl/regulamin, o czym Klient został poinformowany i co potwierdza podpisem w Zleceniu naprawy.
Scroll to Top
Przewiń do góry