Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej jako: RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FIXBIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607497, posiadająca NIP nr 7831739094, kapitał zakładowy: 10.000 zł (dalej jako „Fixbit”).

Z Fixbit można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 61 250 24 41, mailowo pod adresem e-mail kontakt@quickfix.pl lub pod w/w adresem siedziby. 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Fixbit nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, posiada jednak pełnomocnika do spraw ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich kwestiach związanych z ich przetwarzaniem, mailowo pod adresem pp@fixbit.eu

Cele i podstawa przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w zależnie od treści zapytania, mogą być:
  • wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do zapytania / informacji złożonej za pośrednictwem formularza.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od potrzeb i celów, Fixbit może udostępniać pracownikom i współpracownikom, kancelarii prawnej, podmiotowi zapewniającemu wsparcie techniczne urządzeń i systemów Fixbit, a także upoważnionym przepisami prawa organom.

Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Okres przechowywania danych

osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości oraz dalszą korespondencję stron związaną z wysłanym zapytaniem, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż 3 miesięcy albo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od terminu upływającego wcześniej.

Pani/Pana prawa

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność lub wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Brak podania danych uniemożliwia przesłanie przez Fixbit odpowiedzi na pytanie.
Scroll to Top
Przewiń do góry